Információk

Információk

Az In Medias Res [IMR] kétszeresen anonim módon lektorált tudományos folyóirat, mely a szólás- és sajtószabadság, valamint a médiaszabályozás és a társadalmi nyilvánosságra vonatkozó szabályok tárgyában született elméleti és gyakorlati kérdéseket tudományos igénnyel megközelítő tanulmányokat fogad be közlésre.

Az IMR az ORAC Kiadó Kft. kiadásában, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakmai támogatása mellett jelenik meg.

ISSN (nyomtatott) 2063-6253

ISSN (online) 2786-152X

A folyóirat 2012 óta jelenik meg, évente két alkalommal, júliusban és decemberben.

Az IMR-t indexálja:

 • CEEOL CEEOL
 • CrossRef
 • Dimensions
 • DOAJ
 • ERIH Plus
 • Google Scholar
 • HeinOnline
 • Index Copernicus (Journals Master List)
 • ROAD
 • Sherpa Romeo
 • WorldCat

MTA besorolás:
IX. Osztály, Állam- és Jogtudományi Bizottság: „B”

Küldetésnyilatkozat

Bár a szólás- és sajtószabadságról való gondolkodás Magyarországon is több évszázada kezdődött, annak mai világunkban betöltött szerepéről, és szükséges határairól értelemszerűen csak az 1989-es rendszerváltozást követően kezdődhetett meg az érdemi eszmecsere. Mi, a témakör elméleti és gyakorlati kérdéseivel is foglalkozó jogászok és más kutatók igyekszünk értékalapú szabályok, egymásnak olykor ellentmondó, de egyaránt morális megalapozottságú érvek alapján véleményt formálni egy-egy kérdésben, és időnként el is hisszük, hogy a jogi szabályozást, a média működését vagy a társadalmi nyilvánosságról való gondolkodást e vélemények és viták befolyásolhatják.

A társadalom, a technológia, s velük a média világának rohamléptékű fejlődése, valamint az ezzel járó új alkotmányos kihívások a szólás- és sajtószabadság alapkérdéseinek és régi válaszaink folyamatos újragondolására hívnak. Ezért szükséges folyóiratokat fenntartani, ahol a nyilvánosság működéséről és szabályairól tudós kutatók által alapos, kiérlelt álláspontok fogalmazhatóak meg, ahol vitákat lehet folytatni, és ahol az újabb generációk, egyetemi hallgatók is megízlelhetik e terület izgalmát és minden szépségét. Egy folyóirat eltérő megközelítések és kultúrák találkozóhelye is: a szólás- és sajtószabadság területe szükségszerűen nem lokális, így a nemzetállami hagyományok és jogrendszerbeli sajátosságok elemzésén túl magától értetődően nyílik mód az európai, sőt globális diskurzusok lefolytatására is. Folyóiratunkban éppen ezért törekszünk a nemzetközi szakirodalom megjelenítésére – a kurrens témákat bemutató tanulmányok magyar fordítása, új monográfiák ismertetése által –, és igényt tartunk nemzetközi szerkesztői bizottságunk segítő tanácsaira is.

Folyóiratunk elkötelezett a demokrácia értékrendje, az egyes államok szuverenitása, a nemzeti hagyományok megóvása, a média szabadsága, az ember méltósága, a magántulajdon védelme és az európai alkotmányosság közös vívmányai iránt. Egy tudományos folyóiratnak ezen értékek mentén, de elfogulatlanul, a tudományosság világos kritériumainak megfelelően kell felületet biztosítania az értelmes beszélgetések számára. Folyóiratunk ennek megfelelően olyan nyitott fórum, ahol a tudós közösség és a tárgyalt témák iránt érdeklődő közönség megfontolandó vagy vitára gerjesztő gondolatokra lelhet. A szerzők által megjelenésre szánt tanulmányok közléséről a folyóirat szerkesztősége kizárólag a tudományosság szempontjai szerint, kölcsönösen anonim lektorálás (double blind peer review) után dönt.

Az IMR kizárólag eredeti kutatási eredményekre támaszkodó, tudományosan megalapozott és korábban még nem közölt magyar nyelvű kéziratokat fogad be. A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány befogadás előtt kétszeres vak lektorálási folyamatnak (double-blind peer review) van alávetve.

Lektorálási eljárás

A szerkesztők kizárólag magyarul korábban még nem közölt kéziratokat küldenek ki lektorálásra, ide nem értve a korábbi, már közölt kutatási eredményeken alapuló kéziratok későbbi jelentős átdolgozásait. A benyújtott kéziratok lektorálási eljárásának megindítását a Főszerkesztő kezdeményezi, ha a kézirat megfelel a folyóirat által támasztott formai és tartalmi elvárásoknak. A folyóirat szerkesztősége a lektorálási eljárásra befogadott kéziratot anonimizált formában legkevesebb két független szakértőnek küldi meg bírálatra.

A lektorálási eljárás végén a szerkesztőség az alábbi döntések valamelyikét hozza meg:

 • Ha mindkét felkért bíráló támogatta a kézirat közlését, a szerkesztőség a kéziratot közlésre befogadja.
 • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat átdolgozását javasolja, a szerkesztőség felkéri a szerzőt a kézirat átdolgozására, melyet utána egy harmadik bírálónak küld meg lektorálásra.
 • Ha mindkét felkért bíráló a kézirat elutasítását javasolja, a szerkesztőség a kéziratot elutasítja.
 • Ha a felkért bírálók eltérő véleményt fogalmaznak meg, a szerkesztőség vagy saját hatáskörében dönt a kézirat befogadásáról, vagy harmadik bírálót kér fel a kézirat lektorálására.

Etikai szabályok

Az IMR elkötelezett abban, hogy valamennyi szerkesztőségi munkafolyamat tekintetében a COPE alapelveihez és ajánlásaihoz tartsa magát. A Szerkesztőség mindent megtesz annak érdekében, hogy kizárólag tudományosan megalapozott, hiteles állítások jelenjenek meg a folyóiratban. A Szerkesztőség mindennemű etikai visszaéléssel szemben határozottan fellép és zéró toleranciát érvényesít.

Visszaélések kivizsgálása

A Szerkesztőség a tudomására jutott esetleges visszaéléseket minden esetben szigorúan kivizsgálja. A visszaélések kivizsgálására a szerkesztőség a COPE folyamatábrákon leírt eljárásrendeket követi.

Panaszok kivizsgálása

A szerkesztőkkel, szerkesztőbizottsági tagokkal, vagy a kiadó munkatársaival szembeni panaszokat az IMR Főszerkesztője vizsgálja ki.

Szerzőség

Mindazon személyek, akik a közlemény elkészítésében, vagy a közlemény alapjául szolgáló kutatásban számottevő részt vállaltak a közlemény szerzőiként tüntetendők fel. Közös mű esetén a kapcsolattartó szerző köteles valamennyi szerző hozzájárulását kérni a mű közlésre történő benyújtásához és csak az a kézirat fogadható be közlésre, melynek végső változatát valamennyi szerző jóváhagyta.

Összeférhetetlenség

Valamennyi szerző köteles jelezni a szerkesztőségnek, ha személyükkel összefüggésben bármiféle összeférhetetlenségi ok állna fenn.

Publikálási költségek

A folyóirat semmiféle díjat vagy költséget nem számol fel a kéziratok közléséért.

Finanszírozás

A szerzők kötelesek minden olyan forrást feltüntetni, melyek a közlemény elkészítését közvetlenül finanszírozták.

Szellemi tulajdonjog

A szerző szavatol azért, hogy az általa közlésre benyújtott kézirat más szellemi tulajdonjogát nem sérti.

Kötelezettségek

Szerkesztőség

A Szerkesztők kötelesek egymással és a Főszerkesztővel együttműködni a szerkesztőségi munkafolyamatok és különösen a lektorálási eljárások megszervezésében és megvalósításában. A Szerkesztők felelősek a szerzőkkel, bírálókkal és a Kiadóval való kapcsolattartásért. A Szerkesztők felelnek a közlésre benyújtott kéziratok plágium ellenőrzéséért és a bírálók felkéréséért, kötelesek továbbá a teljes szerkesztőségi munkafolyamatot átláthatóan és az esélyegyenlőség biztosítása mellett megszervezni. A Szerkesztők e minőségükben megismert személyes adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság egy olyan akadémiai szaktekintélyekből álló tudományos testület, melynek feladata a folyóirat szakmai irányainak és tudományos célkitűzéseinek meghatározása. A Szerkesztőbizottság feladata különösen a folyóirat szakmai fórumokon történő képviselete, tudományos irányvonalainak meghatározása és a Szerkesztőség szakmai támogatása.

Lektorok

A felkért lektorok kötelesek a számukra megküldött kéziratokat bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a lektorálási eljárással összefüggésben használhatják fel. Kötelesek továbbá a lektori véleményüket objektíven, a jog- és államtudományokban általában elfogadott általános szakmai elvárásoknak megfelelően elkészíteni, továbbá kötelesek a tudomásukra jutott etikai visszaélésekről a szerkesztőséget tájékoztatni. A lektorálási eljárás teljes ideje alatt a lektorok kötelesek a COPE lektori ajánlásaihoz tartani magukat. A lektorálási eljárás függetlenségének biztosítása érdekében a felkért lektorok kötelesek az esetleges összeférhetetlenségükre felhívni a szerkesztőség figyelmét.

Szerzők

A szerzők kötelesek a közlésre benyújtott kéziratukat a folyóirat szerkesztési szabályaival összhangban előkészíteni, valamint kötelesek nyilatkozni arról, hogy az általuk közlésre benyújtott mű saját szellemi alkotásuk, saját eredeti kutatásukon alapul és korábban máshol még nem közölték, vagy közlésre máshol nem fogadták még be. Közös mű esetén a kapcsolattartó szerző köteles nyilatkozni arról, hogy valamennyi szerző hozzájárulását adta a kézirat közlésre történő benyújtásához.

Szerzői jogi nyilatkozat

A kézirat benyújtásával a szerzők hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a folyóirat a Creative Commons BY 4.0 licenc feltételek alkalmazása mellett megszerezze a publikáció első közlésének jogát. A szerzők jogosultak harmadik személyekkel további felhasználási szerződéseket kötni, mely alapján kizárólagos felhasználási jogot a folyóiratban már közölt publikációik vonatkozásában azonban nem alapíthatnak.

Adatkezelési nyilatkozat

A folyóirat szerkesztősége és a Kiadó munkatársai a tudomásukra jutott személyes adatokat a szerkesztőségi és kiadói munkafolyamatok teljes terjedelme alatt bizalmasan és kizárólag célhoz kötötten kezelik.

Open Access és licensz nyilatkozat

A folyóiratban közölt valamennyi tanulmány azonnal, minden korlátozás nélkül, ingyenesen hozzáférhető minden felhasználó számára. A tartalom felhasználásra a Creative Commons BY 4.0 licenc feltételek irányadók.

Tulajdonosi jogok

Az IMR az ORAC Kiadó Kft. kiadásában, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szakmai támogatása mellett jelenik meg.

Archiválás

A folyóirat az MTA KIK által fejlesztett REAL-J rendszert használja a közlemények archiválására.