Gondolatok az információs műveletek és az információs tér szabadsága kapcsán

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.8

Kulcsszavak:

információs tér, információs társadalom, információs műveletek, nemzeti érdek, geopolitika

Absztrakt

A tanulmány célja rávilágítani arra, hogy az információs technológiák és az információs környezet fejlődése szükségképpen együtt jár az információk befolyásolásra való intenzívebb alkalmazásával. Ez az információs műveletek fogalmával kapcsolható össze, amely a komplex biztonság vonatkozásában a katonai értelmezésnél tágabban határozható meg: szolgálhatnak katonai, hírszerzési, politikai-diplomáciai, gazdasági, de akár különféle illegitim célokat is. Ezekkel szemben hatékony védelemre van szükség, ami egyrészt hiteles és aktív ellentevékenységet feltételez, másrészt korlátozások alkalmazását. Azonban a transzatlanti térség modern jogállamaiban a vélemény szabadsága alapjog, amely korlátozható, de az információs tér szempontjából rendkívüli jelentőségű. A kortárs jogállamok döntő többsége a vélemény szabadságának, az egyéni és a társadalmi kapcsolatok fejlesztésének, valamint a személyiség kibontakoztatásának kulcsfontosságú érvényesülési dimenziójaként tekint az információs térre. Ennek szabadsága tehát alapvető érték, amit első ránézésre az információs műveletek megvalósítása és az azok elleni védekezés is korlátoz. A jelen tanulmány célja rávilágítani arra, hogy az információs műveletek és az információs tér szabadsága közti viszony mégsem írható le nulla összegű játszmaként.

Hivatkozások

Aiken, Mary: Cybercsapda (ford. Török Csaba). Budapest, Harmat, 2022.

Alotaibi, Faisal et al.: A Review of Using Gaming Technology for Cyber-Security Awareness. (2) International Journal for Information Security Research (2016660666).

Bhaskar, Ranjit: Better Cybersecurity Awareness Through Research. (3) ISACA Journal (2022) 1–10.

Castells, Manuel: A hálózati társadalom kialakulása (ford. Rohonyi András). Budapest, Gondolat, 2005.

Csutak Zsolt: Új idők új hadviselése – kognitív biztonság az információs és a kiberhadviselés korában. Honvédségi Szemle, 2018/5., 33–45.

Farkas Ádám: A védelem és biztonságszavatolás szabályozásának alapkérdései Magyarországon. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2022.

Farkas Ádám – Spitzer Jenő: Az információs korszak és az állami reziliencia egyes kérdései. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2021/18., 1–27.

Garcia-Camargo, Isabella – Bradshaw, Samantha: Disinformation 2.0: Trends for 2021 and Beyond. Hybrid CoE Working Paper 11, 2021.

Giannopoulos, Georgios – Smith, Hanna – Theocharidou, Marianthi (szerk.): The Landscpae of Hybrid Threats: A Conceptual Model. Luxembourg, EU – Hybrid CoE, 2021.

Gosztonyi Gergely: Cenzúra Arisztotelésztől a Facebookig. A közösségi média tartalomszabályozási gyakorlatának komplexitása. Budapest, Gondolat, 2022., https://doi.org/10.24362/cenzura.gosztonyi.2022

Haig Zsolt: Információs műveletek a kibertérben. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Ireton, Cherilyn – Posetti, Julie (szerk.): Journalism, Fake News and Disinformation. Paris, UNESCO, 2018.

Kelemen Roland: A nem állami kibertéri műveletek egyes szereplőinek jelentősége a hibrid konfliktusokban. SmartLaw Research Group Working Paper, 2021/2., 1–17.

Kelemen Roland: Radikalizálás, dezinformálás és tömegpszichózis modern köntösben: a hibrid konfliktus kibertérben. Jog – Állam – Politika, 2021/3., 71–85.

Kelemen Roland: Cyberfare state – egy hibrid állammodell 21. századi születése. Military and Intelligence CyberSecurity Research Paper, 2022/1., 1–36.

Kelemen Roland: A kibertér jellemzőinek biztonság központú vizsgálata. Jog – Állam – Politika, 2023/1., 75–90., https://doi.org/10.58528/JAP.2023.15-1.75

Kelemen Roland – Németh Richárd: Társadalmi hálózatok és reziliencia. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, 2022/13., 1–31.

Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai. Budapest, Századvég, 2009.

Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején. Budapest, Wolters Kluwer, 2015.

Kovács László: Kiberbiztonság és -stratégia. Budapest, Dialóg Campus, 2018.

Krasznay Csaba: Kiberbiztonság a XXI. században. Budapest, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 2022.

Krekó Péter: Tömegparanoia. Budapest, Athenaeum, 2018.

Krekó Péter: Tömegparanoia 2.0. Budapest, Athenaeum, 2021.

Lebek, Benedikt et al.: Information Security Awareness and Behavior: A Theory-Based Literature Review. 12 Management Research Review (2014) 1049–1092., https://doi.org/10.1108/MRR-04-2013-0085

Majtényi László: Az információs szabadságok. Budapest, CompLex, 2006.

Mattelart, Armand: Az információs társadalom története (ford. Gelléri Gábor). Budapest, Gondolat, 2004.

McIntyre, Lee: Post-Truth. Cambridge, MIT, 2018., https://doi.org/10.7551/mitpress/11483.001.0001

Negroponte, Nicholas: Digitális létezés (ford. Csaba Ferenc). Budapest, Typotex, 2002.

Newman, Hadley: Foreign Information Manipulation and Interference Defence Standards: Test for Rapid Adoption of the Common Language and Framework ‘DISARM’. NATO, 2022. november 29., https://bit.ly/3QMHmMn.

Peters, Michael A. et al. (szerk.): Post-Truth, Fake News. Singapore, Springer Nature, 2018., https://doi.org/10.1007/978-981-10-8013-5

Pozderka Zoltán: Az információs műveletek helye és szerepe a művelettervezésben. Hadtudomány, 2016. különszám, 131–141.

Smuk Péter: Közérdek vs. közérdek: A vélemény- és információszabadság közérdekre alapozott igazolása és korlátozása. In Lapsánszky András – Smuk Péter – Szigeti Péter (szerk.): Köz/érdek. Elméleti és szakjogi megoldások egy klasszikus problémára. Budapest, Gondolat, 2017, 328–348.

Török Bernát: Az információszabadság. In Bódi Stefánia – Schweitzer Gábor (szerk.): Alapjogok – az emberi jogok alkotmányos védelme Magyarországon. Budapest, Ludovika, 2021.

Török Bernát – Ződi Zsolt (szerk.): Az internetes platformok kora. Budapest, Ludovika, 2022.

Wallace, Patricia: Az internet pszichológiája (ford. Krajcsi Attila). Budapest, Osiris, 2006.

White, Christopher – Thrall, A. Trevor – Mazanec, Brian M. (szerk.): Information Warfare in the Age of Cyber Conflict. New York, Routledge, 2021., https://doi.org/10.4324/9780429470509

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Farkas, Ádám. (2024). Gondolatok az információs műveletek és az információs tér szabadsága kapcsán. In Medias Res, 13(1), 153–165. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Fórum

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei