A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai az 1848–49-es szabadságharc magyar haderejében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.13.1.4

Kulcsszavak:

a szólásszabadság korlátozhatósága, az 1848-49-es szabadságharc hadereje, a fegyelem, valamint a szolgálati és függelmi rend fenntartása

Absztrakt

1848-ban sorra törtek ki a forradalmak Európában, amelyek célkitűzései között kivétel nélkül megtalálhatjuk a szólás- és a sajtószabadság elismerésének és biztosításának igényét. Ennek megfelelően a szabad sajtó és ezzel együtt a véleménynyilvánításhoz való jog a polgári átalakulásért és a nemzeti önrendelkezés megteremtéséért utcára vonuló márciusi ifjak 12 pontból álló követelései között is szerepelt. A véleménynyilvánítás szabadsága a hon- és rendvédelmi feladatokat ellátó személyeket ugyanúgy megilleti, mint bárki mást, azonban annak gyakorlása a katonailag szervezett testületek hatékony működését biztosító fegyelem, valamint a szolgálati és függelmi rend fenntartása érdekében korlátozásoknak vethető alá, amelynek a megsértése büntetőjogi következményekkel járhat. A tanulmány – a jogi háttér és jogesetek bemutatásával – azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy az 1848–49-es szabadságharc időszakában is voltak-e ilyen rendelkezések és azokat ténylegesen alkalmazták-e.

Hivatkozások

A császári királyi armádia számára készített hadi tzikkelyek. Bécs, Csász[ári] Kir[ályi] Udvari és Status Könyv-nyomtató Műhely, 1808.

A Magyar Hadsereg szolgálat rendszabályai és hadi törvényczikkelyek. Kolozsvár, Királyi Fő­tanoda, 1849.

A magyar nemzeti honvédsereg rendszabályai. Buda, Magyar Egyetemi Nyomda, 1848.

A magyar nemzeti őrseregnek kötelező szabályai. Buda-Pest, Landerer és Heckenast, 1848.

Balthazár Géza: Haditörvények és fenyítő hatalom a szabadságharc idején. Honvéd, 1948/4., 17–20.

Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, Haza és Haladás Alapítvány, 1993.

Cziáky Ferenc: A magyar katonai büntető és fegyelmi jog ezeréves története. Budapest, Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda, 1924.

Csikány Tamás: Magyar hadtörténelem 1848–1867. In Csikány Tamás (szerk.): A Magyar Honvédség 1848–1989. Budapest, ZMNE Hadtudományi Kar, 2004, 10–109.

Fejes Erik: A véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó rendelkezések a kora újkori magyar hadi regulákban. Jogtörténeti Szemle, 2016/1., 55–60.

Fejes Erik: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet főtitkárának bujtogatási ügyében – szólásszabadság és érdekvédelem a rendvédelmi testületeknél. Jogesetek Magyarázata, 2016/4., 53–61.

Gömöri Frigyes: Egy kis curiosum a hadügyminisztériumtól. Márczius Tizenötödike, 1849/46., 183–184.

Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon 1848-ban és 1849-ben I. Budapest, Európa, 1988.

Hautzinger Gyula: A modern Nemzetőrségről – tények és gondolatok. Budapest, ZMNE Társadalomtudományi Intézet, 2005.

Hermann Róbert: A köpködős főhadnagy, a lyukas zsebű százados, az önkényeskedő nemzetőr és a többiek – hadbírósági és fegyelmi ügyek a VII. hadtestnél, 1849. február–április. FONS, 1997/2., 325–330.

Hermann Róbert: A „nyakravaló-ügy” – új értelmezési keretben. Hadtörténelmi Közlemények, 2016/3., 643–669.; Nagy Sándor: Egy renitens honvédtiszt hányattatásai – Petőfi Sándor konfliktusai a hadseregben 1848–1849. Folia Historica, 2000, 67–84.

Hermann Róbert: A tiszafüredi fővezérváltás. In Füvessy Anikó (szerk.): Tiszafüredi tanulmányok 4. Fejezetek az 1848–49-es szabadságharc tiszafüredi eseményeiből. Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2000, 31–104.

Hermann Róbert: Goromba tábornokok, goromba költő – a Bem–Vécsey és a Klapka–Petőfi affér. In Szilágyi Márton (szerk.): „Ki vagyok én? Nem mondom meg...” Tanulmányok

Petőfiről. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014, 122–182.

Hermann Róbert: A magyar Hadügyminisztérium és a hadügyi igazgatás szervezete (1848–1849). In Hermann Róbert (szerk.): A magyar hadügyi igazgatás története 1526–1990. Budapest, Zrínyi, 2021, 171–205.

Horváth Attila (szerk.): Magyar állam- és jogtörténet. Budapest, NKE Közigazgatástudományi Kar, 2014.

Koltay András: A szólásszabadság alapvonalai – magyar angol, amerikai és európai összehasonlításban. Budapest, Századvég, 2009.

Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan. Budapest, Osiris, 2001.

Petőfi Sándor Összes költeményei II. (szerk. Csanádi Imre). Budapest, Szépirodalmi, 1953.

Rácz Vilmos: A hadifenyítő törvények a magyar honvédségre alkalmazva. Buda-Pest, Müller Adolf, 1848.

Sarlós Béla: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc büntetőjoga. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1959.

Schultheisz Emil: A katonai büntetőtörvény (1930. évi II törvénycikk) magyarázata. In Fejes Erik (szerk.): Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018, 33–352.

Schultheisz Emil: A katonai engedelmesség és felelősség. In Fejes Erik (szerk.): Schultheisz Emil katonai büntetőjogi értekezései. Budapest, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, 2018, 401–406.

Török Zsolt: A katonai bűncselekmények. In Miskolczi Barna – Gasz Péter – Török Tímea (szerk.): Új Btk. kommentár 8. kötet. Különös rész. Budapest, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013, 233–307.

Urbán Aladár: Petőfi Sándor honvédszázados. Hadtörténelmi Közlemények, 1972/4., 622–647.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-07-02

Hogyan kell idézni

Fejes, E. (2024). A véleménynyilvánítás szabadságának korlátai az 1848–49-es szabadságharc magyar haderejében. In Medias Res, 13(1), 75–91. https://doi.org/10.59851/imr.13.1.4

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok