Joggyakorlati helyzetkép a rémhírterjesztés tényállásáról

Egy szimbolikus büntetőjogi tényállás gyakorlati alkalmazhatatlansága

Szerzők

  • Botos Mihály Bálint Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.59851/imr.12.1.9

Kulcsszavak:

véleményszabadság, rémhírterjesztés, joggyakorlat

Absztrakt

A koronavírus-járvány hatalmas kihívást jelentett, és kihatott a büntetőjogszabály-alkotásra is. A járványhelyzet idején megsokasodtak a koronavírussal összefüggő valótlan tényállítások, amire a jogalkotónak is reagálnia kellett: módosította a rémhírterjesztés tényállását. A változást nagy vita övezte, ugyanis bírálói a szólásszabadság aránytalan korlátozását látták benne. A módosítás következtében megnövekedett a rémhírterjesztés miatt indított büntetőeljárások száma. A tanulmány ötven, rémhírterjesztés miatt indított eljárás ügyiratainak vizsgálata alapján mutatja be, hogy a nyomozó hatóságok tekintettel voltak-e az időbeli hatályra, és hogy mely tényállási elemeknél merültek fel értelmezési vagy alkalmazási nehézségek a gyakorlatban.

Hivatkozások

Angyal Pál: A becsület védelméről szóló 1914:XLI. T.-cikk. Budapest, Athenaeum, 1928.

Bencze Mátyás – Győry Csaba: Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság. Magyar Tudomány, 2021/5., 614–624. https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.5.5

Borbíró Andrea: „Three Strikes and You’re Out” Magyarországon – kriminálpolitikai racionalitás vagy szimbolikus jogalkotás? Acta ELTE 45, 2008, 165–179.

Botos Mihály Bálint: A közösség elleni uszítás jogi tárgyáról. Iustum Aequum Salutare, 2022/4., 27–41.

Drinóczi Tímea: Az Alkotmánybíróság határozata a különleges jogrend idején megvalósuló rémhírterjesztésről. A szólásszabadság tartalma különleges jogrendben. Jogesetek Magyarázata, 2021/1., 3–13.

Filó Mihály: Jogpolitika és valóság: az uzsora a büntetőjog-elmélet tükrében. In Filó Mihály (szerk.): Tanulmányok az uzsoráról. Budapest, ELTE, 2016, 329–335.

Gönczöl Katalin: A punitiv kriminálpolitika és a büntető populizmus – egymást fedő fogalmak? Jogtudományi Közlöny, 2014/11., 538–544.

Hassemer, Winfried: Symbolisches Strafrecht und Rechtsgüterschutz. Neue Zeitschrift für Strafrecht, 1989/12., 553–559.

Hassemer, Winfried: Kennzeichen und Krisen des modernen Strafrechts. Zeitschrift für Rechtspolitik, 1992/10., 378–383.

Hefendehl, Roland: Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht. Köln, C. Heymanns, 2002.

Hornyák Szabolcs: A köznyugalom elleni bűncselekmények. Doktori értekezés, Pécs, PTE, 2010.

Koltay András: A hazugságok alkotmányos védelme? Álhírek, szólásszabadság és demokratikus eljárások. Jogtudományi Közlöny, 2020/7–8., 302–313.

Koltay András: A rémhírterjesztés büntethetőségének alkotmányosságáról. In Medias Res, 2020/2., 322–338.

Mezőlaki Erik: XXXII. fejezet. A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Karsai Krisztina (szerk.): Nagykommentár a Büntető törvénykönyvhöz. Budapest, Wolters Kluwer, 2022, 691–711.

Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban. Budapest, Akadémiai, 2013. https://doi.org/10.1556/9789630598606

Nagy Ferenc: Gondolatok a büntetőjogi legalitással összefüggő alkotmányos problémákról. In Balogh Elemér (szerk.): Számadás az Alaptörvényről. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2016, 453–474.

Nagy Ferenc: A jogállami és szimbolikus büntetőjogról. In Bárd Petra – Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin (szerk.): Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére. Budapest, Eötvös, 2019, 297–306.

Nagy Ferenc: Anyagi büntetőjog. Alapvetések és a bűncselekmények tana. Szeged, Iurisperitus, 2020.

Peters, Kristina: Symbolisches Strafrecht? Juristische Rundschau, 2020/8., 414–420. https://doi.org/10.1515/juru-2020-0027

Roxin, Claus: Strafrecht Allgemeiner Teil 1. München, C. H. Beck, 2006.

Saliger, Frank: Positives und symbolisches Strafrecht. Von guter und schlechter Kriminalpolitik. Zeitschrift für Internationale Strafrechtswissenschaft, 2022/3., 276–288.

Skoda Gabriella: Szimbolikus jogalkotás a büntetőjogban. Pro Futuro, 2018/3., 173–189. https://doi.org/10.26521/profuturo/2018/3/2909

Szabó Zsolt: A rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés a COVID-19 járvány tükrében, különös tekintettel a két bűncselekmény elhatárolására. In Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog. Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme a járvány idején. Budapest, ELTE Eötvös, 2021, 141–164.

Szomora Zsolt: Alkotmány és anyagi büntetőjog. A büntetőjog-alkalmazás alkotmányosságának egyes kérdései. Szeged, Pólay, 2015.

Szomora Zsolt: XXI. fejezet. Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények. In Karsai Krisztina (szerk.): Nagykommentár a Büntető törvénykönyvhöz. Budapest, Wolters Kluwer, 2022, 514–553.

Török Bernát: A szólásszabadság hatóköre és az általa nyújtott védelem. Az elhatárolás jelentősége a magyar joggyakorlat példáin. Magyar Jog, 2015/7–8., 385–393.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-07-11

Hogyan kell idézni

Mihály Bálint, B. (2023). Joggyakorlati helyzetkép a rémhírterjesztés tényállásáról: Egy szimbolikus büntetőjogi tényállás gyakorlati alkalmazhatatlansága. In Medias Res, 12(1), 169–185. https://doi.org/10.59851/imr.12.1.9

Folyóirat szám

Rovat

Fórum